info@bonus-solucio.hr   Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00

OPĆI UVJETI BONUS JAMSTVA

1.OPĆE ODREDBE

1.1. Ovi Opći uvjeti Bonus Jamstva (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") predstavljaju sastavni dio svakog Bonus Jamstva, koji se primjenjuju na jamstvo koje tvrtka BONUS SOLUCIO d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Bonus Solucio"), u svojstvu davatelja jamstva za zajam, daje Zajmoprimcu, a u skladu s ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti primjenjuju se u onom obliku i sadržaju kako objavi Bonus Solucio u trenutku sklapanja Bonus Jamstva. Opći uvjeti svojim odredbama, kako u cijelosti tako i pojedinačno, uređuju prava i obveze stranaka kako je gore određeno. Smatra se da je Zajmoprimac u svakom trenutku upoznat s Općim uvjetima, a pravo uvida u njih mu je u svako doba omogućeno putem Bonus Solucio internetske stranice koja se trenutno nalazi na internetskoj adresi www.bonus-solucio.hr/opci-uvjeti gdje ih Zajmoprimac u svako doba može ispisati i/ili zahtijevati od Bonus Solucio-a da mu pošalje pisanu kopiju Općih uvjeta na kućnu adresu.

1.2. U onoj mjeri u kojoj odnosi između stranaka nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili pojedinačnim Bonus Jamstvom sklopljenim između stranaka, na prava i obveze Ugovornih stranaka primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15), Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15) sa naglaskom na odredbe koje uređuju ugovore o uslugama sklopljenim sredstvima daljinske komunikacije.

2.DEFINICIJE

Davatelj jamstva: Bonus Solucio je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Suhaja 75, Suhaja, 43240 Čazma, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-18/36621-2, MBS: 080963237, OIB: 02939559031.

Zajmodavac: Digital Rapsody d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Suhaja 75, Suhaja, 43240 Čazma, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/3987-4, MBS: 081053590, OIB: 95310051020.

Zajmoprimac: pojedinac koji sklapa Ugovor o zajmu sa Zajmodavcem

Ugovor o zajmu: ugovor sklopljen između Zajmoprimca i Zajmodavca na koji se primjenjuju Opći uvjeti Ugovora o zajmu

Bonus Jamstvo: ugovor sklopljen između Davatelja jamstva i Zajmoprimca sukladno pripadajućim Općim uvjetima koji se primjenjuju na jamstvo koju Davatelj jamstva daje Zajmoprimcu;

Opći uvjeti: Bonus Jamstvo sklopljeno na daljinu između Bonus Solucio-a i Zajmoprimca na način kako je to određeno ovim Općim uvjetima, a sa sadržajem propisanim Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15).

Ugovorne strane: Davatelj jamstva, Zajmodavac i Zajmoprimac

Internetska stranica: www.bonus-solucio.hr ili bilo koja druga internetska stranica Davatelja jamstva za svoje klijente.

Cesija: prijenos tražbine tvrtke Bonus Solucio s osnova plaćanja Bonus Jamstva na Digital Rapsody d.o.o.

Uredba: UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.

3.ZAJAM I JAMSTVO

3.1. Zajmodavac je sa Zajmoprimcem sklopio Ugovor o zajmu. Zajmoprimac nije iskoristio mogućnost da ponudi jamca/solidarnog dužnika za izvršenje obveza koje proizlaze iz Ugovora o zajmu. Zajmoprimac izričito želi koristiti Bonus Jamstvo sukladno ovim Općim uvjetima.

4.UVJETI JAMSTVA

4.1. Davatelj jamstva jamči da će izvršiti sve obveze iz Ugovora o zajmu između Zajmoprimca i Zajmodavca što dovodi do solidarne odgovornosti Zajmoprimca i Davatelja jamstva za izvršenje obveza prema Zajmodavcu koje proizlaze iz Ugovora o zajmu

4.2. Zajmoprimac se obvezuje platiti Davatelju jamstva naknadu s osnova usluge davanja jamstva u iznosu zavisnom od iznosa odobrenog zajma. Visina naknade usluge jamstva vidljiva je u tablici - Dodatku 1 ovih Općih uvjeta. Cijene usluge Davatelja jamstva u navedenoj tablici uključuju PDV. Zajmoprimac će tražbinu Davatelja jamstva s osnova naknade za uslugu jamstva platiti Zajmodavcu temeljem cesije kojom je tražbina Davatelja jamstva prenesena na Zajmodavca i to odmah iz iznosa odobrenog zajma.

4.3. Bonus Jamstvo se sklapa u trenutku kada Zajmoprimac zatraži osiguranje zajma putem Internetske stranice i pristane na Opće uvjete označivši polje "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjet Bonus Jamstva".

5.OTKAZ, ZATEZNE KAMATE I DRUGI TROŠKOVI U SLUČAJU ZAKAŠNJELOG PLAĆANJA

5.1. Svaki iznos koji se duguje Davatelju jamstva sukladno ili u vezi s Bonus Jamstvom koji Zajmoprimac nije (u cijelosti) platio na ugovoreni dan dospijeća, uvećat će se za zatezne kamate istovjetne važećoj stopi zakonskih zateznih kamata. Ove zatezne kamate dospijevaju od dana dospijeća do dana plaćanja u cijelosti.

6.ODGOVORNOST

6.1. Zajmoprimac se obvezuje na prvi zahtjev obeštetiti i osloboditi odgovornosti Davatelja jamstva za svu štetu i troškove (uključujući troškove naplate duga, pravnu pomoć i pravne naknade i izdatke) koji mu mogu nastati.

6.2. Davatelj jamstva nije odgovaran za bilo koju manjkavost u izvršenju svojih obveza po ovim Općim uvjetima ako, i u mjeri u kojoj neispunjenje proizlazi iz okolnosti izvan kontrole Davatelja jamstva, kao na primjer, no ne ograničavajući se na štrajkove, poremećaje u opskrbi energijom, ograničenja u mjerodavnim zakonima i pravilima, mjere nacionalnog, stranog ili međunarodnog tijela, nezakonitosti, pobunu, sabotažu, međunarodne sukobe, nasilničke ili oružane akcije, rat, prirodne katastrofe i druge prirodne pojave.

7.MJERODAVNO PRAVO I SPOROVI

7.1. Za Bonus jamstvo mjerodavno je hrvatsko pravo.

7.2. U slučaju spora u vezi Bonus Jamstva, Ugovorne strane će prvo započeti pregovore kako bi utvrdile je li moguće postići mirno rješenje spora. Ako pregovori ne dovedu do zadovoljavajućeg rješenja za sve Ugovorne strane, određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

8. RAZNO

8.1. Jezik na kojem je sklopljen Ugovor o zajmu predstavlja jezik sporazumijevanja tijekom trajanja ugovornih odnosa među Ugovornim stranama.

8.2. Sve dok Zajmoprimac u cijelosti ne ispuni svoje obveze po Bonus Jamstvu, dužan je bez odlaganja obavještavati Davatelja jamstva o svakoj promjeni podataka koje mu je dostavio.

8.3. Davatelj jamstva može u svako doba prenijeti svoja prava po Bonus Jamstvu na treću stranu bez odobrenja ili suradnje Zajmoprimca.

8.4. Postojanje i iznos dugovanja Zajmoprimca prema Davatelju jamstva dokazuje se izvatkom koji potpiše Davatelj jamstva iz svoje administracije, osim ako Zajmoprimac ne pridonese dokaz o suprotnom.

8.5. Davatelj jamstva smije koristiti zaprimljene elektroničke osobne podatke Zajmoprimca za potrebe obavještavanja kako bi olakšao ostvarenje budućih sporazuma (direktni marketing), osim ako se Zajmoprimac tome protivi. Takvo protivljenje može se izraziti nenaplatno na putem elektroničke pošte poslane na info@bonus-solucio.hr.

8.6. Nevaljanost bilo koje odredbe Bonus Jamstva ne utječe na valjanost ostalih odredbi. U tom će slučaju Ugovorne strane poduzeti mjere da takvu odredbu zamijene gospodarski istovrsnom odredbom.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Zajmoprimac izričito dopušta Davatelju jamstva da koristi i obrađuje osobne podatke Zajmoprimca za sljedeće svrhe:

 • za provjeru istovjetnosti Zajmoprimca;
 • za obradu Bonus Jamstva ;
 • za pružanje i obračunavanje usluga Davatelja jamstva;
 • za obavještavanje radi olakšanja ostvarenja budućih sporazuma, sukladno članku 8.5.

9.2. Davatelj jamstva može angažirati i vanjske partnere za traženje, obradu i evidentiranje podataka koje je dao Zajmoprimac. Obrada tih podataka vršit će se sukladno odredbama propisa Republike Hrvatske o zaštiti privatnosti u odnosu na obradu osobnih podataka. Davatelj jamstva posreduje kao kontrolor.

9.3. Ako dolje nije drugačije naznačeno, Davatelj jamstva će čuvati kao povjerljive sve podatke koje zaprimi od Zajmoprimca i neće ih otkrivati ili ih na drugi način učiniti dostupnim trećim osobama bez prethodne pisane suglasnosti Zajmoprimca.

9.4. Bez obzira na odredbe iz članka 9.3., u sljedećim slučajevima Davatelj jamstva smije otkriti odnosno učiniti dostupnim trećim osobama prije navedene podatke o Zajmoprimcu:

 1. u slučaju otkrivanja podatka sukladno sudskom nalogu, zakonu ili propisu;
 2. agencijama za naplatu dugovanja koje angažira Davatelj jamstva u slučajevima i za svrhe navedene u ovim Općim uvjetima;
 3. pravnim osobama povezanim s Davateljem jamstva. Zajmoprimac može zatražiti Davatelja garancije da mu dostavi kopiju popisa slanjem elektroničke pošte na info@bonus-solucio.hr

U mjeri u kojoj je temeljem zakona potrebna suglasnost Zajmoprimca na otkrivanje podataka navedenih pod 9.4.b) ili 9.4.c) odnosno da se navedeni podaci učine dostupnima trećim osobama, smatra se da je Zajmoprimac dao tu suglasnost sklapanjem Bonus Jamstva i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta.

9.5. Kolačići se koriste na Internetskoj stranici, a pohranjuje ih pretraživač internetskog korisnika. Kolačići se koriste pri postupku prijave kako bi se pohranile informacije o prijavi za Bonus Jamstvo kao i da se olakša praćenje posjeta Internetskoj stranici. Pretraživač se može prilagoditi na način da se spriječi da korisnik prima kolačiće tijekom posjeta Internetskoj stranici. No, u tom se slučaju ne može jamčiti da će sve aplikacije Internetske stranice biti dostupne korisniku u potpunosti.

9.6. Zajmoprimac može pristupiti svojim podacima koje obrađuje Davatelj jamstva, i ako je potrebno, može ih izmijeniti ili ishoditi njihovo uklanjanje slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte na info@bonus-solucio.hr. Druga moguća pitanja o politici zaštite osobnih podataka Davatelja jamstva mogu se postaviti putem iste adrese elektroničke pošte. Davatelj jamstva će svaki zahtjev obraditi što je prije moguće.

9.7. Ako se Davatelj jamstva ili jedan ili više njegovih poddijelova ili imovina prenese na treću osobu, podaci o Zajmoprimcu će se prenijeti na odgovarajući način.

10. PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

10.1. Voditelj obrade je Bonus Solucio koji je sastavio ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazao svoju predanost zaštiti podataka i kako bi informirao pojedince o načinu skupljanja i dijeljenja informacija vezanih uz registrirane korisnike Bonus jamstva.

10.2. Bonus Solucio je imenovao svog službenika za zaštitu osobnih podataka, a njegovi kontakt podaci su admin@bonus-solucio.hr.

10.3. Kao preduvjet za registraciju Klijeta (neovisno o tome hoće li koristiti usluge društva Bonus Solucio) prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • OIB,
 • ime,
 • prezime,
 • broj osobne iskaznice ili JMBG,
 • adresu stalnog prebivališta (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj),
 • broj tekućeg računa (IBAN),
 • e-mail adresa,
 • broj mobitela

10.4. Kao preduvjet za traženje i odobravanje korištenja Bonus jamstva prikupljaju se dodatni podaci:

 • promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca,
 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN-om

10.5. Prikupljeni osobni podaci koriste se za obradu zahtjeva Klijenta za korištenje Bonus jamstva.

10.6. Prikupljeni osobni podaci pohranjeni su u bazu podataka kako bi bili olakšani ponovni pristup web stranici i korištenje usluga.

10.7. Urednim ispunjenjem obaveza nastalih korištenjem Bonus jamstva Klijentove osobne podatke društvo Bonus Solucio neće davati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim subjektima.

10.8. U slučaju neispunjenja obaveza vezanih uz korištenje Bonus jamstva Klijentove osobne podatke društvo Bonus Solucio dostaviti će tvrtki za naplatu potraživanja, odvjetniku i javnom bilježniku s kojima u trenutku pokretanja procesa naplate nepodmirenih dugova ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji.

10.9. Klijent može zatražiti da mu se dostavi kopija njegovih osobnih podataka (svih ili samo nekih) putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@bonus-solucio.hr. Podaci će u elektroničkom formatu biti vraćenu na Klijentovu registriranu e-mail adresu.

10.10. Klijent može zatražiti ispravak netočnih podataka putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@bonus-solucio.hr. O učinjenoj izmjeni Klijent će dobiti informaciju na svoj registrirani e-mail.

10.11. Klijent ima pravo na brisanje ("pravo na zaborav") u skladu sa člankom 6. i člankom 17. Uredbe koje može zatražiti putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@bonus-solucio.hr.

10.12. Web stranica društva Bonus Solucio koristi kolačiće u cilju praćenja broja posjetitelja i utjecaj marketinških kampanja na broj posjetitelja bez prikupljanja osobnih podataka. Detaljne informacije o kolačićima i o tome koje informacije tim putem prikupljamo možete saznati ovdje.

10.13. Web stranica društva Bonus Solucio koristi link na druge web stranice. Politika privatnosti s web stranica društva Bonus Solucio ne odnosi se na te druge web stranice te Klijent treba pročitati njihovu politiku privatnosti.

10.14. Zbog zaštite osobnih podataka koje od Klijenta prikuplja društvo Bonus Solucio koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđuje i testira sigurnosnu tehnologiju.

10.15. Bonus Solucio ograničava pristup Klijentovim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge. Educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka, čuvanju privatnosti i zaštiti Klijentovih podataka te predviđa primjerene disciplinske postupke kako bi se osiguralo odgovorno ponašanje zaposlenika u pogledu privatnosti.

10.16. Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima tvrtke partnera(DHH d.o.o., Dalmatinova 4, 52100 Pula). Pohranjene podatke društvo Bonus Solucio neće prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

10.17. Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem usluga. U slučaju povrede prikupljenih osobnih podataka društvo Bonus Solucio će Klijenta i nadležno nadzorno tijelo o tome obavijestiti u roku od 72 sata informirajući Klijenta pri tome o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, može bitnom utjecaju na usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Ako takav način informiranja bude iziskivao nerazmjeran napor obavijestiti ćemo Klijente putem sredstava javnog obavješćivanja.

10.18. Politika privatnosti ažurirana je dana 25.05.2018 i od tada nije mijenjana. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene vezane uz politiku privatnosti nova verzija biti će objavljena na web stranici društva Bonus Solucio, a Klijenti će dobiti informaciju i na registrirani e-mail

10.19. Klijent može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade svojih osobnih podataka od strane društva Bonus Solucio. U Republici Hrvatskoj pritužbu Klijent može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

10.20. Klijent ima pravo postaviti bilo kakvo pitanje u vezi politike privatnosti društva Bonus Solucio putem svoje registrirane e-mail adrese na admin@bonus-solucio.hr ili poslati dopis na adresu Bonus Solucio d.o.o., Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb

10.21. Klijent prihvaća politiku privatnosti pri registraciji označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete Bonus Jamstva"

11. OBAVIJESTI

11.1. Svaka obavijest ili druga objava na temelju ili u vezi s Bonus Jamstvom mora uslijediti pisanim putem na istom jeziku koji se koristio za ispunjavanje prijave za Bonus Jamstvo i mora se poslati putem elektroničke pošte na zadnje e-mail adrese koje su razmijenjene između Ugovornih strana.

11.2. Pisma obavijesti u slučaju zakašnjele otplate Zajmoprimca bilo kojeg dospjelog iznosa po Bonus Jamstvu mogu se poslati običnom poštom, elektroničkom poštom ili SMS porukom.

12.ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, te će u svako doba biti dostupni na Internetskoj stranici www.bonus-solucio.hr/opci-uvjeti. Bonus Solucio će objaviti i učiniti dostupnima sve izmjene, dopune i dodatke Općim uvjetima u skladu s pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske

12.2. Bonus Solucio će objaviti i učiniti dostupnima sve izmjene, dopune i dodatke Općim uvjetima u skladu s pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

12.3. Opći uvjeti stupaju na snagu 01.02.2019.

Zagreb, 01.02.2019.

DODATAK 1

Tablica s cijenama za usluge Davatelja Jamstva

IZNOS ZAJMA CIJENA BONUS JAMSTVA PAKET BONUS JAMSTVA TRAJANJE BONUS JAMSTVA
700,00 kn 110,00 kn XS 30 dana
1.300,00 kn 230,00 kn S 30 dana
1.900,00 kn 350,00 kn M 30 dana
2.500,00 kn 470,00 kn L 30 dana
3.100,00 kn 590,00 kn XL 30 dana
3.700,00 kn 710,00 kn XXL 30 dana
4.300,00 kn 830,00 kn XXXL 30 dana
4.900,00 kn 950,00 kn XXXXL 30 dana